बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
१/०८०/८१ सह निर्देशक (प्रा. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला महिला 2
२/०८०/८१ उप निर्देशक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला 1
३/०८०/८१ उप निर्देशक (प्रा. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला महिला 3
४/०८०/८१ सहायक निर्देशक (प्रा.चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला महिला 3
५/०८०/८१ अधिकृत (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला 1
६/०८०/८१ सहायक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-08 (21/03/2024) खुला आ.ज. 2
बिज्ञापन नम्बर पद प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति किसिम खुला / समाबेसी पद संख्या कार्य
७/०८०/८१ निर्देशक (प्रा.चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
८/०८०/८१ सह निर्देशक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
९/०८०/८१ उप निर्देशक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
१०/०८०/८१ सहायक निर्देशक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
११/०८०/८१ सहायक निर्देशक (प्रा. सूचना प्रविधि) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
१२/०८०/८१ सहायक निर्देशक (प्रा.चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1
१३/०८०/८१ बरिष्ठ सहायक (प्रशासन) 2080-11-11 (23/02/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) 2080-12-01 (14/03/2024) कार्यक्षमता मुल्यांकन 1